photo Gallery
Shihan Ibarra...
Active Yamabushi Black Belts
Israel Gelpi Sensei, René Ibarra Sensei,
Charles Hollis Sensei,
Joe Hernandez Sensei and
Gerald Contanza Sensei

Ibarra Shihan - Yamabushi Daito-ryu
Okabayashi Shihan Daito-ryu Hakuho kai
 

Sensei René Ibarra, Sensei John Pellegrini, Shihan Miquel Ibarra
 

Katsumi Yonezawa shaking Ibarra’s hand – 07•1983
 

     René Ibarra Sensei
 
Sensei S. Hernandez,  Shihan M. Ibarra, Sensei R. Ibarra, & Shihan Nunez
Shihan Miquel Ibarra & Shihan Nunez

Shihan Pereira
Miyama Ryu Jujitsu
c o n t i n u e

Email: kaiden2@verizon.net             
 Daito-ryu Aikijujutsu Yamabushi Kai Copyrighted © 2002 • All rights reserved.