Exodus 32.6
Septuagint

kai ekaqisen o laoV fagein kai piein, 
kai anesthsan paizein

New Testament - 1 Corinthians 10.7

ekaqisen o laoV fagein kai pein, 
kai anesthsan paizein

Septuagint

and the people sat down to eat and drink, and rose up to play

New Testament

The people sat down to eat and drink, and rose up to play

Masoretic Text

the people sat down to eat and to drink, and rose up to play

Comments:  The NT, LXX and MT agree.